Trzy krainy logo

Fundusze europejskie w gminie

Remont Domu Ludowego

Dobiegł końca remont budynku Domu Ludowego w Łapszach Niżnych wraz z zagospodarowaniem terenu. Operacja miała na celu  podniesienie standardu technicznego budynku, zwiększenie dostępności do pomieszczeń rozrywkowo - edukacyjno - kulturalnych, polepszenie wizerunku miejscowości, podniesienie jakości życia lokalnej społeczności,  integrację mieszkańców. Inwestycja zamknęła się w kwocie 885 tys. złotych, z czego 500 tys. złotych pochodzi z środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”.

Przewodnik po ścieżkach pieszo-rowerowych na pograniczu polsko-słowackim

Gmina Łapsze Niżne rozpoczęła realizację mikroprojektu pn.: „Przewodnik po ścieżkach pieszo-rowerowych na pograniczu polsko-słowackim”. Projekt będzie współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu „Tatry” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013.  

Plac Zabaw w Falsztynie

W ramach projektu „Czas na zabawę – rozwijanie turystyki i rekreacji poprzez budowę placu zabaw w miejscowości Falsztyn” realizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury w Łapszach Niżnych z siedzibą w Niedzicy w miejscowości Falsztyn powstał plac zabaw, spełniający wszystkie wymogi bezpieczeństwa. Przyczyni się on do polepszenia wizerunku miejscowości, podniesienia jakości życia mieszkańców i turystów. Dodatkowo dzieci otrzymają możliwość ciekawszego  i zdrowszego spędzania czasu wolnego, zwiększy się aktywizacja i integracja społeczna mieszkańców. Budowa współfinansowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, w ramach działania 413, Wdrażanie Lokalnych Strategii rozwoju w zakresie małych projektów.

Remont chodnika w Kacwinie

W ramach projektu „Poprawa funkcjonalności centrum wsi Kacwin poprzez remont chodnika i kanalizacji burzowej oraz utwardzenie placu postojowego” wykonano remont starego chodnika, kanalizacji burzowej, a także wykonano nowy chodnik wraz z kanalizacją burzową na ul. Św. Anny w Kacwinie, w ciągu drogi powiatowej. Remont przyczynił się do polepszenia wizerunku miejscowości, podniesienia jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców i turystów. Poprawił funkcjonalność wsi oraz wpłynął na atrakcyjność turystyczną tego obszaru. Remont współfinansowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi".  Koszt realizacji projektu wyniósł 505 778,66 zł, z czego dotacja z EFRROW  wyniosła 206 068,00 zł. Wkład Starostwa Powiatowego w Nowym Targu: 15 000,00 zł.

Remont chodnika w Trybszu

W ramach projektu „Poprawa funkcjonalności centrum wsi Niedzica poprzez remont xhodnika w ciągu drogi powiatowej Groń-Trybsz-Niedzica ul. 3 Maja oraz w ciagu drogi gminnej ul. Św. Rozalii.” w Niedzicy wyremontowano chodnik na ul. 3 Maja oraz na ul. Św. Rozalii. Remont przyczynił się do polepszenia wizerunku miejscowości, podniesienia jakości życia mieszkańców i turystów. Poprawił funkcjonalnośc wsi oraz wpłynął na atrakcyjność turystyczną tego obszaru. Remont współfinansowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, w ramach działania 413, Wdrażanie Lokalnych Strategii rozwoju, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi".  Koszta inwestycji wyniosły 135 271,01 zł, zaś dotacja 87 981,00 zł z EFRROW.

Remont chodnika w Niedzicy

W ramach projektu „Poprawa funkcjonalności centrum wsi Niedzica poprzez remont xhodnika w ciągu drogi powiatowej Groń-Trybsz-Niedzica ul. 3 Maja oraz w ciagu drogi gminnej ul. Św. Rozalii.” w Niedzicy wyremontowano chodnik na ul. 3 Maja oraz na ul. Św. Rozalii. Remont przyczynił się do polepszenia wizerunku miejscowości, podniesienia jakości życia mieszkańców i turystów. Poprawił funkcjonalnośc wsi oraz wpłynął na atrakcyjność turystyczną tego obszaru. Remont współfinansowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, w ramach działania 413, Wdrażanie Lokalnych Strategii rozwoju, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi".  Koszta inwestycji wyniosły 135 271,01 zł, zaś dotacja 87 981,00 zł z EFRROW.

Sieć kotłowni na Biomasę

Zakończono realizację projektu pn. „Utworzenie sieci kotłowni na biomasę wraz z instalacją kolektorów słonecznych w budynkach użyteczności publicznej Gminy Łapsze Niżne”

Plac Zabaw w Łapszach Wyżnych

W ramach projektu „Raj dziecięcy - zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w miejscowości Łapsze Wyżne” w Łapszach Wyżnych powstał plac zabaw, spełniający wszystkie wymogi bezpieczeństwa. Przyczyni się on do polepszenia wizerunku miejscowości, podniesienia jakości życia mieszkańców i turystów. Dodatkowo dzieci otrzymają możliwość ciekawszego  i zdrowszego spędzania czasu wolnego, zwiększy się aktywizacja i integracja społeczna mieszkańców. Budowa współfinansowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, w ramach działania 413, Wdrażanie Lokalnych Strategii rozwoju w zakresie małych projektów. W ramach środków PROW 2007-2013 powstały także place zabaw w Trybszu, Łapszach Niżnych, Kacwinie oraz w Frydmanie.

Back to Top