Dopłaty do częściowej spłaty kredytów bankowych w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej

10 maja 2018 roku, Bank Ochrony Środowiska oraz Bank Spółdzielczy w Jordanowie podpisały z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie umowy, które umożliwiają udzielenie preferencyjnych kredytów w roku 2018 na terenie województwa małopolskiego dla osób fizycznych w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowane na terenie województwa małopolskiego, które nie są realizowane w ramach prowadzonej przez te osoby działalności gospodarczej.

Przedmiotem kredytowania będą przedsięwzięcia polegające na:

a)     budowie przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej rozumianego jako odcinek przewodu kanalizacyjnego pomiędzy najbliższą studzienką kanalizacyjną kanału głównego a podłączanym budynkiem przy sieci kanalizacyjnej;

Finansowaniem objęte są koszty polegające na zakupie materiałów i urządzeń oraz wykonaniu robót budowlano-montażowych.

Koszty kwalifikowane do 80,00 zł za 1mb wykonanego przyłącza.

Dotacja na częściową spłatę kapitału nie może przekroczyć 50% kosztów kwalifikowanych zadania i nie więcej niż 5 000,00 zł na jedno zadanie oraz nie więcej niż 50% kwoty kredytu;

b)     wymianie kotłów grzewczych węglowych na kotły gazowe i olejowe o mocy do 40 kW  (koszty kwalifikowane do 1 100,00 zł za 1 kW/mocy) lub pompę ciepła o mocy do 40 kW (koszty kwalifikowane do 3 000,00 zł za 1 kW/mocy) lub podłączeniu do sieci ciepłowniczej, w tym geotermalnej (koszty kwalifikowane do 830,00 zł za 1 kW/mocy);

Dotacja na częściową spłatę kapitału nie może przekroczyć 50% kosztów kwalifikowanych zadania i nie więcej niż 6 000,00 zł na jedno zadanie oraz nie więcej niż 50% kwoty kredytu;

c)     zakupie i montażu pompy ciepła o mocy do 40 kW  (koszty kwalifikowane do 3 000,00 zł za 1 kW/mocy) przeznaczonej do ogrzewania budynku lub do ogrzewania budynku oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Dotacja na częściową spłatę kapitału nie może przekroczyć 30% kosztów kwalifikowanych zadania i nie więcej niż 5 000,00 zł na jedno zadanie oraz nie więcej niż 30% kwoty kredytu;

Fundusz zastrzega, że udzielanie dotacji ze środków Funduszu na przedsięwzięcia, o których mowa powyżej odbywać się będzie w zależności od możliwości finansowych Funduszu w granicach limitu, który na rok 2018 dla Banków wynosi: 1 000 000,00 zł (słownie złotych: jeden milion 00/100).

Osoby zainteresowane dofinansowaniem powinny się zgłaszać do palcówek Banków na terenie województwa małopolskiego.

źródło:
 https://www.bosbank.pl/aktualnosci/preferencyjne-kredyty-we-wspolpracy-z-wojewodzkim-funduszem-ochrony-srodowiska-w-krakowie
https://www.wfos.krakow.pl/doplaty-do-czesciowej-splaty-kredytow-bankowych-2/