Rządowy Fundusz Polski Ład

 

Gmina Łapsze Niżne, otrzymała Promesę z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie inwestycji pn.: „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Łapsze Niżne”.

W ramach przedmiotowego zadania, gmina zamierza zrealizować niżej wymienione inwestycje:

  1. Przebudowa drogi gminnej, drogi publicznej nr K362519 ul. Św. Anny w miejscowości Kacwin.
  2. Przebudowa drogi gminnej, drogi publicznej nr K362582 ul. Św. Trójcy w Trybszu.
  3. Budowa chodnika oraz kanalizacji burzowej w ciągu drogi gminnej, drogi publicznej nr K362537
    ul. Leśnej w miejscowości Łapsze Niżne.

Kwota Promesy wynosi: 10 256 848,82 zł., co stanowi 95% wartości trzech inwestycji drogowych. Całkowita wartość inwestycji wynosi: 10 796 682,97 zł.

W dniu 5 kwietnia 2023r. obyło się podpisanie umów z Wykonawcami robót:

  1. Przebudowa drogi gminnej, drogi publicznej nr K362519 ul. Św. Anny w miejscowości Kacwin będzie realizować firma Kiernia Sp. z o.o. z Ratułowa – wartość inwestycji : 2 887 496,34 zł.
  2. Przebudowa drogi gminnej, drogi publicznej nr K362582 ul. Św. Trójcy w Trybszu będzie realizować firma Kiernia Sp. z o.o. z Ratułowa. – wartość inwestycji: 4 684 174,56 zł.
  3. Budowa chodnika oraz kanalizacji burzowej w ciągu drogi gminnej, drogi publicznej nr K362537 ul. Leśnej w miejscowości Łapsze Niżne będzie realizować Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „STACHOŃ” Krzysztof Stachoń z Zakopanego. – wartość inwestycji: 3 225 012,07 zł

Przedmiotem Zamówienia w ramach zadania 1 jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych, związanych z przebudową drogi gminnej, drogi publicznej nr K362519 ul. Św. Anny w miejscowości Kacwin od km 0+000 do km 0+700.W ramach zadania należy wykonać dokumentację projektową i na jej podstawie, zgodnie z przepisami zrealizować roboty budowlane przebudowy przedmiotowego odcinka drogi gminnej, wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą.

Przedmiotem Zamówienia w ramach zadania 2 jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych, związanych z przebudową drogi gminnej, drogi publicznej nr K362582 ul. Św. Trójcy w miejscowości Trybsz od km 0+000 do km 2+010. W ramach zadania należy wykonać dokumentację projektową i na jej podstawie, zgodnie z przepisami zrealizować roboty budowlane przebudowy przedmiotowego odcinka drogi gminnej, wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą.

Przedmiotem Zamówienia w ramach zadania 3 jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych, związanych z budową chodnika oraz kanalizacji burzowej w ciągu drogi gminnej, drogi publicznej nr K362537, ul. Leśnej
w miejscowości Łapsze Niżne od km 0+000 do km 1+607. W zakres robót budowlanych wchodzi: budowa kanalizacji burzowej, budowa chodnika z kostki brukowej betonowej, przebudowa jezdni w zakresie wymaganym budową chodnika, zabezpieczenie osuwisk, przebudowa zjazdów i skrzyżowań.

Realizacja tak dużych i oczekiwanych inwestycji znacząco wpłynie na poprawę bezpieczeństwa oraz warunków życia mieszkańców, a także przyspieszy proces modernizacji infrastruktury drogowej w Gminie Łapsze Niżne.