Nabór na stanowisko Dyrektora Gminnego Żłobka "Przystanek Maluszka" w Niedzicy

Wójt Gminy Łapsze Niżne ogłasza nabór na wolne stanowisko Dyrektora Gminnego Żłobka „Przystanek Maluszka” w Niedzicy.

Warunki pracy:

1. niepełny wymiar czasu pracy – ½ etatu,

2. miejsce wykonywania pracy: siedziba żłobka w Niedzicy,

3. pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony, z możliwością dalszego zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Urzędzie Gminy w Łapszach Niżnych w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Nabór  na stanowisko Dyrektora Gminnego  Żłobka „Przystanek Maluszka” w Niedzicy”, pocztą elektroniczną na adres gmina@lapszenizne.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą na adres: Urząd Gminy w Łapszach Niżnych,  ul. Jana Pawła II 20,  34-442 Łapsze Niżne,  w terminie  do dnia 12 grudnia  2016 r. do godz. 15.30 (decyduje data wpływu).

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostanie upowszechniona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu po upływie terminu do złożenia dokumentów.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie  internetowej Urzędu Gminy w Łapszach Niżnych, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Informacje dodatkowe o naborze można uzyskać pod numerem tel.18 26 593 10 wew. 12 lub 19.

Szczegółowe informacje na temat naboru znajdują się w poniższym linku:

Nabór na stanowisko Dyrektora  Gminnego Żłobka