Podsumowanie konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Łapsze Niżne na lata 2016 – 2023

W dniach 21 marca 2017 r. do dnia 19 kwietnia 2017 r. n a podstawie art. 17 ust. 2 pkt 3, w związku z art. 6 Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t. j. Dz. U. z 2015r. Poz.1777) oraz art. 30 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) miały miejsce konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Łapsze Niżne na lata 2016 – 2023.

Celem konsultacji było zebranie uwag, opinii i propozycji dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Łapsze Niżne na lata 2016 – 2023.

 

Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji dla Łapsze Niżne na lata 2016 - 2023 wraz z Formularzem konsultacji udostępniony był w okresie konsultacji”

1.      w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Łapsze Niżne, ul. Jana Pawła II 20, 34-442 Łapsze Niżne - pok. nr 21 w godzinach pracy Urzędu;

2.      w wersji elektronicznej na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Gminy Łapsze Niżne www.lapszenizne.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Konsultacje przeprowadzone były w następujących formach:

1)      Zbieranie uwag w postaci papierowej lub elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego (załącznik nr 1). – brak uwag

2)      Spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji, umożliwiającego przedstawienie uwag i opinii. Szczegółowy termin i miejsce podane zostaną co najmniej 7 dni kalendarzowych przed planowanym spotkaniem – zgłoszone na spotkaniu zostały propozycje zmian w zakresie modyfikacji nazw i zakresów projektów rewitalizacyjnych

3)      Zbieranie uwag ustnych do protokołu w pok. nr 21 Urzędu Gminy Łapsze Niżne, ul. Jana Pawła II 20, 34-442 Łapsze Niżne w godzinach pracy Urzędu  – brak uwag

 

Po wprowadzeniu wskazanych zmian w projekcie dokumentu w okresie od 25.04 do 12.05.2017 r. nastąpi procedura opiniowania projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Łapsze Niżne na lata 2016 – 2023 przez uprawnione Instytucje.