Trzy krainy logo

Schetynówka 2015 zakończona

Gmina Łapsze Niżne zakończyła realizację inwestycji pn.: „Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych poprzez przebudowę drogi gminnej ul. Jana Pawła II w km 0+000÷1+039; 0+000÷0+092 oraz dróg dojazdowych: ul. Leśnej w km 0+000÷3+275, ul. Spółdzielców w km 0+000÷0+162, ul. Wiśmierskiego w km 0+000÷0+314 w miejscowości Łapsze Niżne”.

Wykonawcą robót wyłonionym w drodze przetargu było Podhalańskie Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe S.A., ul. Szaflarska 102, 34-400 Nowy Targ.

Gmina Łapsze Niżne uzyskała dofinansowanie z budżetu Państwa
w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą: „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”.

Dotacja w kwocie 551 362,00 zł. stanowiła 50% kosztów realizacji zadania.

W ramach przedmiotowej inwestycji zrealizowano:

1)      Remont ul. Jana Pawła II

a)    w regionie skrzyżowania z ul. Długą z kierunku  miejscowości Trybsz
w zakresie:

-  remontu nawierzchni jezdni,

-  wykonania wysepki zawężającej i kierunkującej ruch,

-  remontu nawierzchni chodników,

-  remontu oznaczenia pionowego i poziomego z montażem znaków panelowych D-6,

-  remontu konserwacyjnego mostku (w kierunku ul. Nadwodniej),

-  remontu konserwacyjnego istniejącej kanalizacji deszczowej,

-  wymiana opraw sodowych na oprawy ledowe,

b)   w regionie placu kościelnego w zakresie:

-  remontu nawierzchni jezdni,

-  remontu nawierzchni chodników,

-  remontu oznaczenia pionowego i poziomego,

-  wymiana opraw sodowych na oprawy ledowe,

c)    w zakresie skrzyżowania z ul. Wiśmierskiego w zakresie:

-  wykonania skrzyżowania podniesionego,

-  remontu nawierzchni chodników,

-  remontu oznaczenia pionowego i poziomego,

-  remontu konserwacyjnym istniejącej kanalizacji deszczowej
i odwodnienia,

-  wymiana opraw sodowych na oprawy ledowe,

d)   w regionie skrzyżowania z ul. Długą z kierunku miejscowości Niedzica w zakresie:

-  remontu nawierzchni chodników,

-  remontu oznaczenia pionowego i poziomego,

-  wymiana opraw sodowych na oprawy ledowe.

2)      Remont ul. Leśnej

a)    na odcinku od km 0,000 (od skrzyżowania z ul. Jana Pawła II) do km 1,607 w zakresie:

-  remont oznaczenia pionowego i poziomego,

-  remontu konserwacyjnego mostku,

b)   na odcinku od km 1,607 w zakresie:

-  remontu nawierzchni jezdni i poboczy,

-  remont odwodnienia z konserwacją przepustów oraz czyszczenie rowów,

-  remontu konserwacyjnego mostku (w km 2+324),

-  budowa oświetlenia ulicznego.

3)      Remont ul. Wiśmierskiego  wraz ze skrzyżowaniem z ul. Długą
w zakresie:

a)    remontu nawierzchni jezdni,

b)   remontu nawierzchni chodników,

c)    remont oznaczenia pionowego i poziomego,

d)   remontu konserwacyjnym istniejącej kanalizacji deszczowej
i odwodnienia.

4)      Remont ul. Spółdzielców wraz ze skrzyżowaniem z ul. Długą
w zakresie:

a)    remontu nawierzchni jezdni,

b)   remontu nawierzchni chodników,

c)    remont oznaczenia pionowego i poziomego z montażem znaków panelowych D-6,

d)   remontu konserwacyjny istniejącego odwodnienia.

5) W ramach budowy linii oświetlenia ulicznego na ul. Leśnej zaplanowano:

-  budowę napowietrznej linii oświetlenia: 20m trasy/25m przew.,

-  budowę słupa strunobetonowego z oprawa oświetleniową: 1 kpl.,

-  budowę kablowej linii oświetlenia: 460m trasy/536m kabla,

-  budowę słupa stożkowego na fundamencie z oprawą oświetleniową: 12 kpl.,

-  budowę szafy oświetlenia ulicznego: 1 kpl.,

-  budowę przyłącza kablowego do zasilania szafy: 15m trasy/30m kabla,

-  demontaż napowietrznej linii oświetlenia: 150m.

Przebudowa i remont dróg gminnych oraz remont skrzyżowań przedmiotowych dróg, jak również budowa brakującej linii oświetlenia ulicznego, przyczynią się do znacznej poprawy bezpieczeństwa komunikacyjnego.

Back to Top