DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

1. Nazwa podmiotu publicznego

Urząd Gminy w Łapszach Niżnych zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.lapszenizne.pl.

2. Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 02.07.2013 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 28.03.2023 r. (audyt strony, aktualizacja rdzenia)

3. Dane kontaktowe

W Gminie Łapsze Niżne  powołany został:
1)  Koordynator do spraw dostępności architektonicznej,  informacyjno – komunikacyjnej:

Magdalena Grywalska -  Koordynator dostępności
Email: m.grywalska@lapszenizne.pl
Telefon: 018 265 91 45

oraz

2) Koordynatora ds. dostępności cyfrowej w Gminie Łapsze Niżne:

Robert Dolata - Koordynator dostępności cyfrowej w Gminie Łapsze Niżne
Email: r.dolata@lapszenizne.pl
Telefon: 018 2659310

oraz

Zespół roboczy do spraw dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno – komunikacyjnej, zgodnie z zarządzenie Nr W.0050.1.37.2020 Wójta  Gminy Łapsze Niżne  z dnia 20 września 2020 r.  w sprawie powołania Koordynatorów oraz Zespołu ds. dostępności

4. Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej.

• Na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób Głuchych, m.in. z uwagi na fakt, iż zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. Napisy są dodawane sukcesywnie.

• Zamieszczone na stronie aktualności w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości, gdyż były skanowane.

• Zamieszczone na stronie aktualności w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości, gdyż zostały przesłane przez podmiot zewnętrzny.

• Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

• Nie wszystkie elementy nietekstowe, umieszczone na stronie internetowej, takie jak: zdjęcia, obrazki ozdobne, ikony, itp. posiadają szczegółowy opis.

5. Wyłączenia:

• mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

• filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

6. Ułatwienia na stronie

Strona internetowa Urzędu Gminy w Łapszach Niżnych posiada ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

• podwyższony kontrast;

• możliwość powiększenia wielkości liter na stronie;

• mapa strony;

• formularz kontaktowy.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt  z koordynatorem ds. dostępności cyfrowej na adres email: r.dolata@lapszenizne.pl oraz dzwoniąc na numer telefonu 018 2659310.

7. Data sporządzenia Deklaracji Dostępności oraz metoda przygotowania

Deklarację sporządzono dnia 22.09.2020 r. (data przeglądu 28.03.2023)

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

8. Informacje na temat procedury

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności należy składać na adres mailowy: gmina@lapszenizne.pl oraz na dziennik podawczy Urzędu Gminy w Łapszach Niżnych ul. Jana Pawła II 20, 34-442 Łapsze Niżne.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

9. Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

  1. Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.
  2. Nawigacja jest też przyjazna dla osób niewidomych dzięki unikalnym tytułom podstron i porządkującej funkcji nagłówków.
  3. W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności – klawisz TAB.
  4. Linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – otwierają się w tym samym oknie.
  5. Kontrast tekstu do tła – dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
  6. Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności.
  7. Zdjęcia i grafiki w serwisie mają alternatywne opisy, aby ich treść była dostępna dla osób niewidomych oraz osób, które nie wyświetlają grafiki na przykład na urządzeniach mobilnych.
  8. Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądnie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących

Kontrast kolorystyczny elementów przekazujących treści ma stosunek jasności tekstu do tła co najmniej 4,5 do 1.

Przeglądarki internetowe za pomocą skrótów klawiaturowych lub odpowiednich ustawień umożliwiają powiększenie serwisu. Jest to szczególnie pomocne dla osób z wadą wzroku. Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:

FIREFOX, CHROME, INTERNET EXPLORER

•          [CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok

•          [CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok

OPERA

•          [SHIFT] oraz [+] aby powiększyć widok

•          [-] aby pomniejszyć widok

10.  Dokumenty

Na stronach gminy znajduje się wiele plików do pobrania. Większość z nich pochodzi  z zasobów wewnętrznych. Może się zdarzyć, że nie wszystkie pliki będą w pełni dostępne, np. może w nich brakować nagłówków lub opisów alternatywnych do tabel i grafik.

11. Wersja mobilna

Serwis został zbudowany w oparciu o metodę „Responsive Web Design”, w skrócie RWD. Metoda ta sprawia, że serwis automatycznie dostosowuje wyświetlanie do rozdzielczości oraz wielkości ekranu.

Nie wymaga powiększania, ani przewijania w kierunku poziomym.

W urządzeniach takich jak tablety, smartfony, telefony komórkowe serwis jest znacznie bardziej czytelny i przyjazny w obsłudze.

12. Dostępność architektoniczna

Do budynku urzędu gminy oprowadzi wejście główne od strony ul. Jana Pawła II. Przed budynkiem znajduje się jedno wydzielone, oznakowane miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Istnieje możliwość zaparkowania samochodu przy wejściu bocznym  dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych od ulicy Spółdzielców.

Urząd Gminy w Łapszach Niżnych mieści się w budynku, który nie jest w pełni przystosowany do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami.

Przy wejściu głównym do budynku nie ma podjazdu ułatwiającego wejście do budynku, zamontowane są schody, przy schodach zamontowane są barierki. Jednak z poziomu -1 można skorzystać z windy, wejście boczne od strony budynku OSP w Łapszach Niżnych przystosowane jest do potrzeb osób niepełnosprawnych.  

Na I piętrze znajduje się sekretariat urzędu. Informacja o rozmieszczeniu pokoi znajduje się na parterze, w windzie, oraz na każdym z pięter. 

Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome  i słabowidzące. Wewnątrz budynku przy schodach zamontowane są barierki, początek i koniec schodów na każdej kondygnacji oznaczony jest kolorowymi taśmami. Nie każda szerokość drzwi wewnątrz budynku jest przystosowana do korzystania przez osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich. Osoby mające problem z poruszaniem się lub inne, wymagające pomocy w dostępie do usług jednostki, mogą skorzystać z dzwonka umieszczonego przed głównym wejściem do budynku po lewej stronie. Sygnał dźwiękowy słyszalny jest   w sekretariacie urzędu gminy. Osoby, które chcą załatwić sprawę w referatach mieszczących się za przewiązką na II piętrze (w budynku OSP) mogą zgłosić taką potrzebę  telefonicznie do pracownika właściwego dla danej sprawy, który obsłuży petenta  w pomieszczeniach dostępnych dla osób niepełnosprawnych lub poza budynkiem. Potrzebę taką można zgłaszać także  za pośrednictwem sekretariatu urzędu.

Toaleta wewnątrz budynku na poziomie – 1 przy wejściu bocznym do urzędu jest przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dostęp do pozostałych toalet na II piętrze budynku i za przewiązką jest utrudniony z uwagi na niezachowanie powierzchni manewrowej.

Cześć informacji zamieszczonych na tablicach ogłoszeń obok sekretariatu jest niedostępna. Trudność może dotyczyć wysokości tablic. Ponadto z punktu widzenia osoby siedzącej na wózku ogłoszenia są nieczytelne. Pomocą w odczytaniu ogłoszeń służą pracownicy urzędu,  w tym obsługa sekretariatu.

13. Dodatkowe informacje

Informacja  dla osób głuchych i słabosłyszących

W Urzędzie Gminy w Łapszach Niżnych istnieje możliwość skorzystania z usług tłumacza języka migowego – przewodnika po urzędzie gminy. Taką potrzebę należy zgłosić wcześniej, co najmniej na 3 dni robocze przed wizyta w urzędzie pod numerem telefonu 18 26 593 10 lub na adres mailowy: gmina@lapszenizne.pl.

Informacja  dla osób niewidomych i słabowidzących

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Na klatce schodowej początek i koniec biegu schodów został oznaczony kolorem kontrastowym.

W budynku nie ma oznaczeń w druku powiększonym dla osób słabowidzących.

Powiadomienia alarmowe, ewakuacja

W budynku zamontowane jest system oddymiający połączony z automatycznym otwieraniem i zamykaniem drzwi wejściowych.

W przypadku pożaru nie można korzystać z windy.