Zamówienia publiczne, przetargi

""Pod pojęciem zamówień publicznych należy rozumieć odpłatne nabywanie usług, dostaw lub robót budowlanych.

Zamówienia publiczne to jeden z elementów finansów publicznych, obejmujący rozwiązania dotyczące procedur wydatkowania środków publicznych.

Na gruncie prawa polskiego zasady udzielania zamówień publicznych są sprecyzowane przede wszystkim w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 rPrawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

Niektóre rodzaje zamówień publicznych są nabywane na podstawie ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi ( (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 113) oraz ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 696).

Dział Zamówień publicznych – przetargów prowadzony jest w BIP Urzędu Gminy w Łapszach Niżnych poniżej znajdują się odnośniki do BIP.

Zamówienia publiczne – informacje ogólne

Zamówienia publiczne nieprzekraczające 30 000 euro

Zamówienia powyżej 30 000 euro

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

 

 

Kontakt z pracownikiem prowadzącym zamówienia publiczne

Katarzyna Neupauer

Tel.: 18 265 93 10 wew. 42,
e-mail: przetargi@lapszenizne.pl
Pokój nr 17/18 budynek B Urzędu za przewiązką.