Oferta Fundacji Frydman Triathlon w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

Wójt Gminy Łapsze Niżne informuje, że została złożona oferta na realizację zadania „Organizacja zawodów X FRYDMAN TRIATHLON i TATRAMAN 2019” w trybie uproszczonym tj. z pominięciem otwartego konkursu ofert. Szczegółowe zasady przyznawania dotacji w powyższym trybie określa art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz.U. z 2018r. poz. 450 z późn. zm.). Zgodnie z niniejszą ustawą Urząd Gminy w Łapszach Niżnych podaje do publicznej wiadomości informację dot. niniejszej oferty. Złożona oferta przez okres 7 dni jest podana do publicznej wiadomości, tj. zamieszczona na: - tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łapsze Niżne; - stronie internetowej Urzędu Gminy www.lapszenizne.pl; - Biuletynie Informacji Publicznej. W terminie 7 dni od daty upublicznienia oferty każdy może zgłosić do niej uwagi.

Oferta Fundacji Frydman Triathlon

Nazwa zadania: „Organizacja zawodów X FRYDMAN TRIATHLON i TATRAMAN 2019”

Kwota dofinansowania: 5 000,00 zł brutto.

                                                                                                                            Wójt Gminy Łapsze Niżne

                                                                                                                                 / - / Jakub Jamróz

link do bip: https://bip.malopolska.pl/uglapszenizne,m,324894,2019.html

 

                                                                                                              

Data: 
Thursday, June 13, 2019