PROJEKT „Małopolski e-Senior”

Zachęcamy do udziału w projekcie „Małopolski e-Senior”

PROJEKT „Małopolski e-Senior”

Zachęcamy do udziału w projekcie „Małopolski e-Senior”

Projekt przy współpracy z gminą będzie realizować Fundacja Instytut Myśli Innowacyjnej z Nowego Sącza w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, III Oś Priorytetowa Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych oraz poprawa umiejętności korzystania z komputera i Internetu.

Szkolenia są bezpłatne.

Każdy uczestnik po zakończonym szkoleniu otrzyma nieodpłatnie tablet, na którym pracował podczas szkoleń, na własność wraz z kompletem materiałów szkoleniowych. Szkolenia będzie prowadził trener.

Wkładem gminy jest udostępnienie sal  na szkolenia.

W rekrutacji do projektu może wziąć udział każda osoba, która spełnia następujące kryteria dostępu:

•             Ukończenie 65 lat,

•             Zamieszkanie na terenie gminy biorącej udział w projekcie.

W celu wsparcia osób niepełnosprawnych, które spełniają kryterium wieku (65+), osoby niepełnosprawne będą otrzymywać dodatkowe punkty w procesie rekrutacji, co zapewni im wysokie miejsce na liście rankingowej. W przypadku równej ilości punktów o zakwalifikowaniu kandydata do projektu będzie decydować kolejność zgłoszeń.

W ramach szkoleń przewidziano 15 spotkań w wymiarze 3 godzin lekcyjnych oraz 3 spotkania animacyjne po 2 godziny lekcyjne. Uczestnik musi być na minimum 9 spotkaniach by został mu przekazany tablet.

Tematyka szkoleń:

•             Pierwsze kroki z tabletem i Internetem

•             Jak ocenić wiarygodność źródeł w Internecie?

•             Moja pierwsza poczta elektroniczna

•             Skype - bezpłatne rozmowy z rodzina i ze znajomymi

•             Facebook - serwis społecznościowy

•             Aktywność obywatelska online

•             Zarządzanie tożsamością cyfrową na przykładzie konta e-PUAP

•             Podstawy obsługi edytora tekstu

•             Podstawy obsługi arkusza kalkulacyjnego

•             Robienie zdjęć oraz prosta edycja obróbka/nagrania wideo

•             Bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych

•             Sprawy codzienne a Internet

•             Potrzeby duchowe a Internet

•             Zarządzanie swoimi finansami

•             Rozrywka z Internetem

DOKUMENTY REKRUTACYJNE do pobrania  w wersji elektronicznej  ze strony internetowej Urzędu Gminy Łapsze Niżne www.lapszenizne.pl, pod adresem: http://imi.org.pl/340/rekrutacja/ lub  w siedzibie Urzędu Gminy w pok. nr 21  w godzinach pracy Urzędu.

CHĘTNE OSOBY PROSZONE SĄ O ZŁOŻENIE DOKUMENTÓW DO URZĘDU GMINY W ŁAPSZACH NIŻNYCH, UL. JANA PAWŁA II 20, DZIENNIK PODAWCZY POK. NR 2.           

Dokumenty obowiązkowe to załączniki nr 1, 2 i 4, a w przypadku osób niepełnosprawnych dodatkowo załącznik nr 3 - proszę drukować dwustronnie i kompletnie wypełnione proszę dostarczyć do Urzędu Gminy  w Łapszach Niżnych, ul. Jana Pawła II 20, Dziennik Podawczy pok. nr 2. 

Ewentualne wątpliwości i zapytania pod numerem telefonu:   18 2628929

Załączniki:

Znalezione obrazy dla zapytania pdf ikona   REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „Małopolski e-Senior”

Znalezione obrazy dla zapytania pdf ikona   1. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do Projektu „Małopolski e-Senior”

Znalezione obrazy dla zapytania pdf ikona   2. OŚWIADCZENIE O ZAPOZNANIU SIĘ Z OBOWIĄZKIEM INFORMACYJNYM ODBIORCY OSTATECZNEGO

Znalezione obrazy dla zapytania pdf ikona   3. ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH WRAŻLIWYCH ODBIORCY OSTATECZNEGO

Znalezione obrazy dla zapytania pdf ikona   4.TEST DIAGNOSTYCZNY

Data: 
Wednesday, April 18, 2018