Trzy krainy logo

Przetarg na dostawę średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łapszach Niżnych

Postępowanie pn Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łapszach Niżnych jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art.10 ust.1 oraz art.39 – 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz.2164 ze zm.) oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 tejże ustawy.

1.OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Działając na podstawie art.40 ust.1 ustawy - Prawo zamówień publicznych Gmina Łapsze Niżne zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łapszach Niżnych

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 11 sierpnia 2017 r. nr 564698-N-2017 z dnia 2017-08-11 r.

Termin składania ofert: do dnia 23 sierpnia 2017 r. do godz.12:00

2. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art.37 ust.2 ustawy - Prawo zamówień publicznych Gmina Łapsze Niżne udostępnia Specyfikację istotnych warunków zamówienia pn. Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łapszach Niżnych

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia pn. Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łapszach Niżnych z dnia 11 sierpnia 2017 r.

1) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

2) Załącznik nr 1 – Opis techniczny średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego

3) Załącznik nr 2 – Wzór umowy

4) Załącznik nr 3 – Formularz ofertowy

5) Załącznik nr 4 – Oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania

6) Załącznik nr 5 – Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki udziału w postępowaniu

7) Załącznik nr 6 – Oświadczenie Wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (dokument składany samodzielnie przez Wykonawcę w terminie do 3 dni po otwarciu ofert)

8) Załącznik nr 7 – Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do tej samej grupy kapitałowej (dokument składany samodzielnie przez Wykonawcę w terminie do 3 dni po otwarciu ofert)

9) Załącznik nr 8 – Wykaz wykonanych dostaw (dokument składany na wezwanie Zamawiającego, po upływie terminu składnia ofert)

10) Załącznik nr 9 – Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne (dokument składany na wezwanie Zamawiającego, po upływie terminu składnia ofert)

11) Załącznik nr 10 – Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (dokument składany na wezwanie Zamawiającego, po upływie terminu składnia ofert)

Data: 
piątek, Sierpień 11, 2017
Back to Top