Trzy krainy logo

Nabór wniosków na usuwanie azbestu

Ogłasza się nabór wniosków na usuwanie wyrobów zawierających azbest – możliwość skorzystania z tzw. programu Szwajcarskiego tylko w 2016 r.

""

W związku z realizacją projektu pn. „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego” w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, ogłasza się nabór wniosków o udzielenie dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest.

Okres realizacji projektu kończy się 2016 roku – zainteresowani proszeni są o pilne zgłaszanie chęci udziału poprzez wypełnienie i złożenie wniosków do urzędu.

O dofinansowanie mogą się ubiegać osoby fizyczne posiadające wyroby azbestowe na budynkach mieszkalnych i gospodarczych. Refundacją objęte zostaną koszty związane z demontażem, odbiorem (załadunkiem, transportem, rozładunkiem) oraz deponowaniem odpadów zawierających azbest na składowisku odpadów niebezpiecznych.

""Osoby najuboższe z terenu Gminy, których miesięczny dochód na członka rodziny nie przekracza 456 zł netto, a w przypadku osób samotnych 542 zł netto mogą ubiegać się o wsparcie rzeczowe w postaci otrzymania do 200 m2 blachy na budynek mieszkalny. Więcej informacji znajdziesz w Regulaminie przyznawania pomocy rzeczowej. Osoby kwalifikujące się do pomocy rzeczowej proszone są o składanie wniosku o nieodpłatne przyznanie blachy stanowiącego załącznik nr 2 do regulaminu przyznawania pomocy rzeczowej.

Osoby, zainteresowane demontażem oraz utylizacją wyrobów zawierających azbest w ramach wymienionego projektu, winny najpierw dokonać stosownych zgłoszeń (dotyczy demontażu, wymiany pokrycia dachowego) wykonania robót budowlanych w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu przy ulicy Bolesława Wstydliwego 14.

Kserokopię zgłoszenia oraz oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością należy załączyć do wniosku o demontaż materiałów zawierających azbest i dostarczyć do Urzędu Gminy.

Osobiście na Dziennik Podawczy pok. nr 2 budynku A lub pok. nr 21 budynku B urzędu gminy - za przewiązką.

Pocztą tradycyjną na adres Urząd Gminy w Łapszach Niżnych, ul. Jana Pawła II 20, 34-442 Łapsze Niżne, z dopiskiem „Demontaż i usuwanie wyrobów azbestowych”

Po złożeniu kompletnej dokumentacji (wniosek, kserokopię zgłoszenia robót budowlanych – jeżeli dotyczy i oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością) w Urzędzie Gminy, odbiór gruzu azbestowego i demontaż eternitu z dachów będzie uzgadniany indywidualnie z właścicielami posesji przez firmę zajmującą się utylizacją wyrobów azbestowych.

Dokumentacja naboru – pliki do pobrania, uzupełnienia i złożenia w stosownych urzędach.

Regulamin projektu pn. „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego”
Regulamin projektu, plik w formacie PDF

Regulamin wsparcia dla najuboższych – pomoc rzeczowa w postaci blachy standardowej.
Regulamin wsparcia dla najuboższych, plik w formacie PDF

Wniosek Wnioskodawcy o udzielenie dofinansowania na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z posesji osób fizycznych (o usunięcie azbestu) – Załącznik nr 6.
Wniosek Wnioskodawcy, plik w formacie PDF
Wniosek Wnioskodawcy, plik w formacie Word
Wzór jak poprawnie uzupełnić wniosek Wnioskodawcy, plik w formacie PDF - plik najlepiej pobrać na dysk i otworzyć w Adobe Acrobat, aby móc zapoznać się z komentarzami do wniosku.
Należy złożyć w Urzędzie Gminy w Łapszach Niżnych.

Wniosek o nieodpłatne przyznanie blachy standardowej na nowe pokrycie dachu – załącznik nr 2.
Wniosek o przyznanie blachy, plik w formacie PDF
Osoby kwalifikujące się dołączają do powyższego wniosku i składają w Urzędzie Gminy w Łapszach Niżnych.

Zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę/rozbiórkę.
Zgłoszenie robót budowlanych, plik w formacie PDF
Zgłoszenie robót budowlanych, plik w formacie Word
Wzór jak poprawnie uzupełnić zgłoszenie robót budowlanych, plik w formacie PDF
W przypadku planowania wykonania demontażu i pokrycia dachu – nie dotyczy azbestu już zdemontowanego. Oryginał oraz kopię dostarczyć do Starostwa Powiatowego w Nowym Targu na wykonanej kopii Starostwo potwierdza pieczęcią dostarczenie dokumentów. Wykonać jeszcze jedną kopię z kopii dostarczonej do Starostwa i dołączyć do dokumentacji (wniosku) składanej do Urzędu Gminy. Kopię z pieczęcią czerwoną zachować dla siebie na wypadek kontroli.

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (pb-3).
Oświadczenie o posiadanym prawie, plik w formacie PDF
Oświadczenie o posiadanym prawie, plik w formacie Word
Oryginał dostarczamy ze zgłoszeniem robót do Starostwa a kopię dołączamy do dokumentacji (wniosku) składanej do Urzędu Gminy.

Dokumenty składane do Starostwa Powiatowego w Nowym Targu:

1.       Zgłoszenie robót budowlanych – oryginał;
2.       Kopia zgłoszenia robót budowlanych – Starostwo potwierdza pieczęcią złożenie dokumentów;
3.       Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością;
4.       Mapka – dokument udostępnia Starostwo.

Dokumenty składane do Urzędu Gminy w Łapszach Niżnych:

1.       Wniosek Wnioskodawcy o udzielenie dofinansowania - oryginał;
2.       Wniosek o nieodpłatne przyznanie blachy standardowej - oryginał;
3.       Kopia kopi zgłoszenia robót budowlanych potwierdzonej w Starostwie;
4.       Kopia oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością;

Wszelkich informacji udziela pracownik urzędu Pani Halina Karkoszka – Koordynator Projektu Gminy Łapsze Niżne w pokoju nr 21 budynku B (za przewiązką) Urzędu Gminy w Łapszach Niżnych lub pod nr tel.: 18 262 89 29 oraz za pośrednictwem poczty e-mail: fundusze@lapszenizne.pl

Back to Top