Nowe stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok 2023

Tekst: 

Wójt Gminy Łapsze Niżne zawiadamia iż, w dniu 28.11.2022 roku, Rada Gminy podjęła uchwałę, na podstawie której od 1 stycznia 2023r., obowiązują nowe stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

  • stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy wynosi 30,00 zł miesięcznie/ od jednego mieszkańca;
  • stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy wynosi 120,00 zł  od jednego mieszkańca za miesiąc zamieszkającego daną nieruchomość jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny.

Opłatę należną za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać na indywidualne konto bankowe, którego numer widnieje na zawiadomieniu, dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Łapsze Niżne, w terminie płatności:

  • I kwartał( styczeń, luty, marzec) - do 15 lutego
  • II kwartał (kwiecień, maj, czerwiec ) - do 15 maja
  • III kwartał(lipiec, sierpień, wrzesień) - do 15 sierpnia
  • IV kwartał( październik, listopad, grudzień) - do 15 listopada

W związku ze zmianą stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mieszkańcy nie mają obowiązku składania nowych deklaracji.

Informujemy również, iż właściciele nieruchomości, którzy złożyli stosową deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, deklarując  tym samym posiadanie przydomowego kompostownik oraz gromadzenie w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne pochodzących z nieruchomości, zwolnieni są w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  Zwolnienie o którym mowa stanowi miesięczną kwotę 5,00 zł podlegającą odliczeniu od miesięcznej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od jednego mieszkańca. Po uwzględnieniu zniżki wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 25,00 zł za miesiąc od każdego mieszkańca zamieszkującego na nieruchomości.


Wójt Gminy Łapsze Niżne zawiadamia również iż, zgodnie z Uchwałą  XLV-416/22 podjętą w dniu 28 listopada 2022r. przez Radę Gminy, ustala się obowiązująca od 1 stycznia 2023r.  nową ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszącą 206,00 zł  za rok od domku letniskowego na nieruchomości lub od innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe z terminem płatności do 30 czerwca 2023r.

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,  wprowadziła zmianę w stosunku do opłaty dla właścicieli ww. nieruchomości.  Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ponoszona jest od każdego domku letniskowego znajdującego się na nieruchomości lub od innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. W związku z powyższym, jeżeli właściciel posiada więcej niż jedną taką nieruchomość zobowiązany jest do złożenia nowej deklaracji, określającej ilość posiadanych domków letniskowych bądź innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowej.